Sunday 9 February 2020

श्री साईं काकड़ आरती मराठी | Shree Sai Kakad Aarti Marathi

श्री साईं काकड़ आरती मराठी | Shree Sai Kakad Aarti Marathi
श्री साईं काकड़ आरती मराठी | Shree Sai chi Kakad Aarti Marathi
श्री साईं काकड़ आरती मराठी | Shree Sai chi Kakad Aarti Marathi

SONG CREDITS:
Music Label: SUNDRANI

SAI KAKAD AARTI – LYRICS IN MARATHI

काकड आरती [सूर्योदय पूर्व सकाळी 4.३० वाजता]
1.भूपाळी
जोडूनि यां कर चरणीं ठेविला माथा  । परिसावी विनंती माझी सदुरुनाथा ।। 1 ।।
असो नसो भाव आलों तूझि या ठाया  । कृपादृष्टीं पाहें मज कडे सदुरुया  ।। 2 ।।
अखंडित असा वें ऐसें वाट तें पायी  । सांडूनी संकोच ठाव थोडा सा देईं ।। 3 ।।
तुका म्हणे देवा माझी वेडीवांकुडी । नामें भव पाश हातीं आपुल्या तोड़ी ।। 4 ।।

2. भूपाळी
उठा पांडुरंगा आतां प्रभातसमयो पातला । वैष्णवांचा मेळा गरुडपारीं दाटला ।। 1 ।।
गरुडपारापासुनी महाद्घारापर्यंत  । सुरवरांची मांदी उभी जोडूनियां हात ।। 2 ।।
शुकसनकादिक नारद-तुबंर भक्तांच्या कोटी । त्रिशूल डमरु घेउनि उभा गिरिजेचा पती ।। 3 ।।
कलीयुगींचा बक्त नामा उभा कीर्तनीं । पाठीमागें उभी डोळा लावुनियां जनी ।। 4 ।।

3. भूपाळी
उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल दावा  । आधिव्याधि भव ताप वारुनी तारा जडजीवा ।। ध्रु0 ।।
गेली तुम्हां सोडुनियां भवत मरजनी विलया । परि ही अज्ञानासी तुमची भलवि योग माया ।
शक्ति न आम्हां यत्किंचित ही तिज ला सारा या । तुम्हीच ती तें सारुनि दावा मुख जन तारा या ।। चा 0 ।।
भो साइनाथ महाराज भवति मिरनाशक रवी । अज्ञानी आम्ही किती तव वर्णा वी थोरवी ।
ती वर्णितां भागले बहु वदनि शेष विधि कवी ।। चा 0 ।।
सकृप होउ नि महिमा तुमचा तुम्हीच वद वावा ।। आधि 0 ।। उठा 0 ।। 1 ।।
भक्तमनीं सद्घाव धरु नि जे तुम्हां अनुसरले । ध्याया स्तव ते दर्शन तुमचें द्घारि उभे ठेले ।
ध्यानस्था तुम्हांस पाहुनी मन अमुचें धालें । परि त्वद्घचनामृत प्राशायातें आतुर झालें ।। चा ।।
उघडूनी नेत्रकमला दीनबंधु रमाकांता । पाहिं बा कृपादृष्टीं बालका जशी माता ।
रंजवी मधुरवाणी हरीं ताप साइनाथा ।। चा0 ।।
आम्हीच अपुले काजास्तव तुज कष्टवितों देवा । सहन करिशिल तें ऐकुनि घावी भेट कृष्ण धांवा ।।  उठा उठा0 ।। आधिव्याधि0 ।। 2 ।।

4. भूपाळी
उठा पांडुरंगा आतां दर्शन घा सकळां । झाला अरुणोदय सरली निद्रेची वेळा ।। 1 ।।
संत साधू मुनी अवघे झालेती गोळा । सोडा शेजे सुख आतां बंघु घा मुखकमळा ।। 2 ।।
रंग मंडपी महाद्घारीं झाली से दाटी । मन उतावीळ रुप पहा वया दृष्टी ।। 3 ।।
राही रखुमा बाई तुम्हां येऊं घा दया । शेजे हाल वुनी जागें करा देवराया ।। 4 ।।
गरुड हनुमंत उभे पाह ती वाट । स्वर्गीचे सुरवर घेउ नि आले बोभाट ।। 5 ।।
झालें मुक्तद्वार लाभ झाला रोकडा । विष्णु दास नामा उभा घेऊनि कांकाड़ा ।। 6 ।।

5. अभंग
घेउ नियां पंचारती । करुं बाबांची आरती ।। करुं साई सी 0 ।। 1 ।।
उठाउठा हो बांधव । ओंवाळूं हा रमा धव ।। सांई र 0 ।। ओं 0 ।। 2 ।।
करुनी यां स्थीर मन । पाहूं गंभीर हें ध्यान ।। साईंचें हें 0 ।। पा0 ।। 3 ।।
कृष्ण नाथा दत्तसाई । जडो चित्त तुझे पा यीं ।। साई तु 0 ।। जडो 0 ।। 4 ।।

6. कांकंड आरती
कांकडआरती करी तों साईनाथ देवा । चिनमयरुप दाखवीं घेउ नि बालक-लघुसेवा ।। ध्रु0 ।।
काम क्रोध मद मत्सर आटु नी कांकडा केला । वैराग्याचे तूप घालुनी मीतो भिजवीला ।
साईनाथ गुरु भक्तिज्वलनें तो मी पेटविला । तद्वृत्ती जाळुनी गुरु नें प्रकाश पाडिला ।
द्घेत-तमा नासू नी मिळ वी तत्स्वरुपीं जीवा ।। चि0 ।। 1 ।।
भू खेचर व्यापू नी अवघे हृत्कमलीं राह रसी । तोचि दत्त देव तू शिरड़ी राहुनी पावसी ।
राहुनि येथे अन्यत्रहि तू भक्तां स्तव धांवसी । निरसुनियां संकटा दासा अनुभव दावि सी ।
न कळे त्वल्ली लाही कोण्या देवा वा मानवा ।। चि0 ।। 2 ।।
त्वघश दुंदुभीनें सारें अंबर हेंकोंदलें । सगुण मूर्ति पाहण्या आतुरजन शिरडी आले ।
प्राशुनि त्वद्घचनामृत अमुचे देहभान हर पलें । सोडू नियां दुरभिमान मानस त्वच्चरणीं वाहिले ।
कृपा करुनियां साईमाउले दास पदरिं ध्यावा ।। चि0 ।। कां0 चि0 ।। 3 ।।

7. कांकंड आरती ( पंढरीनाथा )
भक्ती चिया पोटीं बोध कांकडा ज्योती । पंचप्राण जीवेंभावें ओवाळूं आरती ।। 1 ।।
ओंवाळूं आरती माइया पंढरी नाथा माझ्या साईनाथा । दोन्ही कर जोडो नी चरणीं ठेवि ला माथा ।। ध्रु0 ।।
काय महि मा वर्णूं आतां सांगणे किती । कोटी ब्रहम हत्या मुख पाहतां जाती ।। 2 ।।
राही रखुमा बाई उभ्या दोघी दो बाहीं । मयूरपिच्छ चामरें ढाळिति ठायीं चे ठायीं ।। 3 ।।
तुका म्हणे दीपघेउ निउन्मनीत शोभा । विठेवरी उभा दिसे लावण्य गाभा ।। 4 ।। ओवाळूं 0 ।।

8. पद (उठा उठा)
उठा साधु संतसाधा आपु लालें हित । जाईल-जाईल हा नरदेह मग कैंसा भगवंत ।। 1 ।।
उठोनियां पहांटे बाबा उभा असे विटे । चरण तयांचे गोमटे अमृतदृष्टि अवलोका ।। 2 ।।
उठा उठा हो वेगेंसीं चला जाऊंया राइळासी । जळतिल पातकांच्या राशी कांकंडआरती देखिलिया ।। 3 ।।
जागें करा रुक्मिणीवर, देव आहे निजसुरांत । वेंगें लिंबलोण करा दृष्ट होईल तयासी ।। 4 ।।
दारीं वाजंत्रीं वाजती ढोल दमा मे गर्जती । होते कांकडआरती माइया सदगरु रायांची ।। 5 ।।
सिंह नाद शंखभेरी आनंद होतो महाद्घारी । केशव राज विटेवरी नामा चरण वंदितो ।। 6 ।।

भजन
साईनाथ गुरु माझे आई । मज ला ठाव घावा पायीं ।।
दत्तराज गुरु माझे आई । मज ला ठाव घावा पायीं ।।
श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज क जय ।।

9.श्री सांईनाथ प्रभाताष्टक
प्रभात समयीं नभा शुभ रवि प्रभा फांकली । स्मरे गुरुसदा अशा समयिं त्या छळे ना कली ।।
म्हणोनि कर जोडू नी करुं अतां गुरु प्रार्थना । समर्थ गुरुसाइ नाथ पुरवी मनो वासना ।। 1 ।।
तमा निरसि भानु हा गुरु हि नासि अज्ञानता । परन्तु गुरु ची करी न रवि ही कधीं साम्यता ।।
पुन्हां तिमिर जन्म घे गुरु कृपेनि अज्ञान ना । समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनो वासना ।। 2 ।।
रवि प्रगट होउनि त्वरित घाल वी आलसा । तसा गुरुहि सोडवी सकल दुष्कृती लालसा ।।
हरोनि अभिमान ही जडवि तत्पदीं भावना । समर्थगुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 3 ।।
गुरुसि उपमा दिसे विधिहरीहरांची उणी । कुठोनि मग येई ती कवनिं या उगी पाहुणी ।।
तुझीच उपमा तुला बर वि शोभते सज्ज ना । समर्थगुरु साइ नाथ पुरवी मनो वासना ।। 4 ।।
समाधि उतरो नियां गुरु चला मशीदी कडे । त्वदीय वचनो क्ति ती मधुर वारिती सांकडें ।।
अजातरिपु सदगुरु अखिल पातका भंजना । समर्थ गुरु साइ नाथ पुरवी मनोवासना ।। 5 ।।
अहा सुसमयासि या गुरु उठो नियां बैसले । वोलोकुनि पदा श्रिता तदिय आपदे नासिलें ।।
असा सुहित कारि या जगतिं कोणिही अन्य ना । समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनो वासना ।। 6 ।।
असे बहुत शाहणा परि न ज्या गुरु ची कृपा । न तत्स्वहित त्या कळे करि तसे रिकाम्या गपा ।।
जरी गुरुपदा धरी सुदृढ़ भक्तिने तो मना । समर्थ गुरु साइनाथ पुरवी मनोवासना ।। 7 ।।
गुरो विनति मी करीं हृदय मंदिरीं या बसा । समस्त जग हें गुरु स्वरुपची ठसो मानसा ।।
घडो सतत सत्कृती मतिहि दे जग त्पावना । समर्थगुरु साइनाथ पुरवी मनो वासना ।। 8 ।।

स्रग्धरा
प्रेमें या अष्टकासी पढुनि गुरुवरा प्रार्थिती जे प्रभातीं ।
त्यांचे चित्तासि देतों अखिल हरुनियां भ्रांति मी नित्य शांती ।।
ऐसें हें साईनाथें कथु नि सुचविलें जेविं या बाल कासी ।
तेवीं त्या कृष्ण पायीं नमु नि सविनयें अर्पितों अष्टकासी ।। 1 ।।
श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय ।।

10. पद
सांई रहम-नजर करना, बच्चों का पालन करना ।। धु 0 ।।
जाना तुमने जगत्प सारा, सबही झूठ जमाना ।। साई0 ।। 1 ।।
मैं अंधा हूँ बंदा आप का, मुझ को प्रभु दिखलाना ।। साई0 ।। 2 ।।
दास गनू कहे अब-क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना ।। साई 0 ।। 3 ।।

11. पद
रहम नजर करो, अब मो रे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ-बाप भाई ।। धु0 ।।
मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा ।। मैं ना जानूं अल्लाइलाही ।। 1 ।।
खाली जमा ना मैंने गमा या, सा-थी आखिर का किया न कोई ।। 2 ।।
अपने मस्जिद का झाडू गनू है । मालिक हमारे, तुम बाबा साई ।। 3 ।।

12. पद
तुज काय देऊं सावळ्या मी खाया-तरी, मी दुबली बटिक नाम्या ची जाण श्रीहरी ।
उच्छिष्ट तुला देणें ही गोष्ट ना बरी, तूं जगन्नाथ, तुज देऊँ कशीरे भाकरी ।
नको अंतमदीय पाहूं सख्या भगवंता । श्रीकांता ।
माध्यान्ह रात्र उलटो नि गेली ही आतां । आण चित्ता ।
जा होईल तुझा रे कांकडा ही राउळां तरीं । आण तील भक्त नैवेघ ही नानापरी ।।

13. पद
4. श्री सदगुरु बाबासाई तुजवांचुनि आश्रय नाही, भूतली ।। धु0 ।।
मी पापी पति त धीमंदा । तारणें मला गुरु नाथा, झडकरी ।। 1 ।।
तूं शांति क्षमेचा मेरु । तूं भवार्ण वींचें तारुं, गुरु वरा ।। 2 ।।
गुरु वरा मजसि पामरा, अता उद्घरा, त्वरित लव लाही, त्वरित लव लाही,
मी बुडतों भव भय डोही उद्घरा ।। श्री सदगु0 ।। 3 ।।

श्री साईं चारिणी नतमस्तक होउनी मी हा कांकड आरतीचा कार्यक्रम समाप्त करतो. 

श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय ।।
राजा धीराज योगिराज परमब्रह्म श्री साईंनाथ महाराज की जय |
श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय ।।

SAI KAKAD AARTI VIDEO SONGS :

कृपया “Subscribe” & click “Follow” my HindiLyricsTadka.com website और अपने विचार और सुझाव निचे दिए गए Comment Box मैंने जरुर लिखे| 


No comments:

Post a Comment

Please do not add any spam link in the comment box